Disclaimer en Copywright


De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over bepaalde onderwerpen en is niet bedoeld als een uitputtende informatievoorziening over de genoemde onderwerpen.  Bijgevolg is de informatie op deze website niet bedoeld als een accountants-, belasting-, juridisch of ander professioneel advies of dienst.  Voordat u enig besluit neemt of enige activiteiten onderneemt die van invloed kunnen zijn op uw persoonlijke financiën of bedrijfsvoering, dient u een gekwalificeerde professionele adviseur te raadplegen.


De informatie op deze website wordt verstrekt zonder expliciete of impliciete garanties.


De aangeboden tools generen een simulatie en zijn geen officiële berekeningsmodules. Actacon kan de juistheid van het resultaat voor de gegeven situatie niet garanderen en Actacon is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze berekeningen door de gebruiker. Elke beslissing op basis van deze berekeningen wordt door de gebruiker uitsluitend op zijn eigen verantwoordelijk genomen.  Actacon draagt hier dan ook geen enkele verantwoordelijkheid. Het gebruik van deze tool is niet bedoeld als vervanging van professioneel advies.


Uw gebruik van deze site en de informatie die erin is vervat, is volledig uw eigen verantwoordelijkheid. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze site en de vermelde informatie.  Noch Actacon, noch enige andere auteur(s) op deze site, noch enige vennootschap waarbinnen deze auteur(s) actief is of zijn, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van deze website.


Actacon heeft zich bij de constructie van deze website gebaseerd op de meest betrouwbare bronnen en informatie. Gelet op de snel evoluerende wetgeving kan Actacon niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige fouten, weglatingen of gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie. De informatie vervat in de website wordt verstrekt zonder waarborgen omtrent volledigheid, nauwkeurigheid of tijdigheid. In geen enkel geval zal de auteur aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enig direct, indirect, gevolg of andere schade van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op deze website.


Indien het voorgaande om wat voor reden dan ook nietig mocht zijn of niet uitvoerbaar, dan blijven de overgebleven bepalingen van deze statement gewoon van toepassing.


Bepaalde links leiden naar bronnen die worden onderhouden door derde partijen waarover Actacon geen zeggenschap heeft.  Actacon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke linken en de inhoud van de websites van derde partijen.  Er wordt dan ook geen enkele garantie gegeven aangaande de nauwkeurigheid ervan, of van enig ander aspect dat verband houdt met deze bronnen. 


Tekstfragmenten of grafische tekeningen in deze tekst en/of op deze website mogen niet verspreid of bekend gemaakt worden, in welke vorm of op welke manier ook, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming. 

Privacybeleid en persoonlijke gegevens


Als boekhoudkantoor staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel van deze gegevens hebben betrekking op persoonsgegevens en in dit kader delen wij u het volgende mee.
De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen betrekking op u in uw hoedanigheid van klant van het kantoor maar ook op u als zakelijke relatie van onze klanten (zoals het geval dat u leverancier of klant bent van onze klant). In elk geval dienen wij u als betrokkene van wie persoonsgegevens door ons verwerkt worden op het volgende te wijzen.


1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de bv Actacon.
De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te 3590 Diepenbeek, Alfons Jeurissenstraat 95 A met als het ondernemingsnummer 0475.386.706.

De verantwoordelijke is ingeschreven bij de het BIBF onder erkenningsnummer 30.187.713.


Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij Actacon bv via brief op het bovenstaande adres of via e-mail (info@actacon.be).


2. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.
   1. In toepassing van het artikel 26 van de wet van 18 september 2017 dient ons kantoor met betrekking tot onze cliënten en hun lasthebbers de volgende persoonsgegevens in te winnen :de naam, de voornaam, de geboortedatum en -plaats en, in de mate van het mogelijke, het adres
   2. In toepassing van het artikel 26 van de wet van 18 september 2017 dient ons kantoor betreffende de uiteindelijke begunstigden van de cliënten volgende persoonsgegevens in te winnen : de naam, de voornaam en in de mate van het mogelijk, de geboortedatum en -plaats en adres
    De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting. Zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie (art.33 Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.).
  2. De op het kantoor rustende verplichtingen ten aanzien van de Belgische overheid, van buitenlandse overheden of van internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, of in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang door o.a. doch niet uitsluitend de huidige en toekomstige fiscale (bv BTW-listings, fiscale fiches) en sociale wetten noodzaken ons om in het kader van de opdracht waarmee we werden belast persoonsgegevens te verwerken.
   De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting en zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie.
  3. Uitvoering van een overeenkomst betreffende boekhoudkundige en fiscale diensten. De verwerking van de persoonsgegevens betreft de gegevens van de cliënten zelf, hun personeelsleden, hun bestuurders en dergelijke, alsook van de andere personen die o.a. als klant of leverancier betrokken zijn bij de activiteit.

Zonder de verstrekking en verwerking van deze gegevens kunnen wij onze opdracht als boekhouder niet naar behoren uitvoeren.


3. Welke persoonsgegevens en van wie ?

In het kader van de onder 2 vermelde doeleinden kan ons kantoor de volgende persoonsgegevens verwerken: voornaam, naam, e-mailadres, biometrische gegevens (kopie e-id of paspoort), adres, ondernemingsnummer nationaal nummer …[ oplijsten doch steeds duidelijk beperken tot wat noodzakelijk is vooor het beoogde doel].
In het kader van de aangiftes tot de personenbelasting via Taxonweb worden ook volgende gegevens verwerkt: kinderen, lidmaatschap vakbond politieke organisaties, medische gegevens,
Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens welke de betrokkenen zelf of hun aanverwanten hebben aangeleverd.
Het kantoor verwerkt ook persoonsgegevens die niet door de betrokkene zelf werden aangebracht zoals persoonsgegevens die door de cliënt worden aangeleverd betreffende zijn werknemers, bestuurders, klanten, leveranciers.
De persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntenbank Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan, de Nationale Bank van België (Balanscentrale) en dergelijke.
De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder punt 2 vermelde doeleinden.
De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.


4. Ontvanger van gegevens

Overeenkomstig wat voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal het kantoor de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk mee instemde.
Het kantoor doet een beroep third service providers: IT partners, internet- en mailproviders.
Het kantoor maakt uiteraard ook gebruik van een diverse software (boekhoudsoftware, fiscale software, administratiesoftware, bijhorende portals, …)
Het kantoor kan een beroep doen op externe medewerkers voor het uitvoeren van bepaalde taken of specifieke opdrachten (bedrijfsrevisor, notaris …)
Het kantoor kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren.
Het kantoor kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of de goederen van het kantoor, van haar klanten, van haar website en/of van U te verdedigen en/of te beschermen.


5. Veiligheidsmaatregelen

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft het kantoor procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring.
Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet.


6. Bewaringstermijn

6.1. Persoonsgegevens die wij moeten bewaren krachtens de Wet van 18 september 2017 (zie 2.A.)
Dit betreft de identificatiegegevens en het afschrift van de bewijsstukken omtrent onze cliënten, de interne en externe lasthebbers alsmede de uiteindelijke begunstigden van onze cliënten.
Deze persoonsgegevens worden, in overeenstemming met artikel 60 van de Wet van 18 september 2017, bewaard tot uiterlijk tien jaar na het einde van de zakelijke relatie met de cliënt of te rekenen vanaf de datum van een occasionele verrichting.

6.2.Andere persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de andere dan hierboven vermelde personen worden slechts bewaard gedurende de termijnen zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving zoals de boekhoudwetgeving, de fiscale wetgeving, de sociale wetgeving.

6.3 Na het verstrijken van de voorrmelde termijnen worden de persoonsgegevens gewist, tenzij een andere geldende wetgeving een langere bewaartermijn voorziet.


7. Rechten van toegang, rectificatie, vergeteldheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

7.1. Betreffende de persoonsgegevens die wij moeten bewaren in toepassing van de Wet van 18 september 2017.
Dit betreft de persoonsgegevens van onze cliënten, de lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden van de cliënten.
Ter zake dienen wij u te wijzen op het artikel 65 van de wet van 18 september 2017 :
“Art. 65. De persoon op wie krachtens deze wet de verwerking van de persoonsgegevens van toepassing is, geniet niet van het recht op toegang en de rechtzetting van zijn gegevens, noch van het recht om vergeten te worden, op gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, noch van het recht om niet geprofileerd te worden, noch van kennisgeving van de veiligheidsgebreken.
Het recht op toegang van de betrokken persoon tot de persoonsgegevens die hem aangaan, wordt onrechtstreeks uitgeoefend, krachtens het artikel 13 van de voornoemde wet van 8 december 1992, bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zoals ingesteld door artikel 23 van dezelfde wet.
De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer deelt uitsluitend aan de verzoeker mede dat de nodige verificaties werden verricht en over het resultaat daarvan wat de rechtmatigheid van de verwerking in kwestie betreft.
Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan de verzoeker wanneer de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, in samenspraak met de CFI en na advies van de verantwoordelijke voor de verwerking, enerzijds vaststelt dat de mededeling ervan niet vatbaar is voor bekendmaking van het bestaan van een melding van een vermoeden bedoeld in de artikelen 47 en 54, van de gevolgen die hieraan werden gegeven of van de uitoefening door de CFI van haar recht om bijkomende inlichtingen te vragen op grond van artikel 81, noch vatbaar is om de doelstelling van de strijd tegen WG/FT in het gedrang te brengen, en anderzijds vaststelt dat de betreffende gegevens betrekking hebben op de verzoeker en door onderworpen entiteiten, de CFI of de toezichtautoriteiten worden bijgehouden voor toepassing van deze wet.”
Voor de toepassing van uw rechten inzake uw persoonsgegevens dient u zich dus te wenden tot de de of Gegegevensbeschermingsautoriteit (zie punt 8.)

7.2. Alle andere persoonsgegevens
Voor de toepassing van uw rechten betreffende alle andere persoonsgegevens kan u steeds contact nemen met : Walter Bruyninckx, bestuurder Actacon bv


8. Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 2 274 48 00
Fax: +32 2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be


Bel ons nu

+32 474 726 832

Follow Us

© All Rights Reserved.

Actacon