UBO register

Dateline \\ News Category

VERPLICHTE MELDING IN HET CENTRAAL UBO REGISTER WELKE NATUURLIJKE PERSONEN DE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN VAN UW VENNOOTSCHAP, VZW, MAATSCHAP OF STICHTING ZIJN !


Wat voorafging:


Tot recent was er geen publiek register waarin vermeld werd welke natuurlijke personen schuil gaan achter rechtspersonen. De strijd tegen fiscale fraude, tegen witwassen en tegen de financiering van terrorisme, evenals cases als “Panama Papers” vormden de aanzet om hierin verandering te brengen.
De Europese Unie verplichtte de lidstaten tot het aanleggen van een register van uiteindelijke begunstigden – of in het Engels – ultimate beneficial owners, UBO’s (vierde anti-witwasrichtlijn, 2015/849). België heeft die Richtlijn omgezet in nationaal recht door de wet van 18 september 2017 en het KB van 30 juli 2018. Europa heeft ondertussen al een vijfde anti-witwasrichtlijn (2018/843) aangenomen, waarin nog strengere bepalingen zijn opgenomen.
Wat dit concreet inhoudt, wordt hieronder verder uitgelegd.


Welke juridische entiteiten zijn onderworpen ?


Bepaalde in België opgerichte juridische entiteiten zijn verplicht om informatie bij te houden over hun uiteindelijke begunstigden.  Het gaat om volgende 3 categorieën:

  1. Vennootschappen;
  2. (Internationale) vzw’s en stichtingen;
  3. Trusts en andere juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts (voor deze laatste dient er per 15 maart nog een KB te volgen).


De UBO wetgeving is voor elk van die 3 categorieën wat anders. Om de tekst eenvoudig te houden gaan we hier vooral de regels voor de vennootschappen behandelen.  Voor vzw’s zullen bepaalde verschillen worden aangehaald. Indien u meer informatie wil ivm één van de niet behandelde categorieën, verzoeken wij u contact op te nemen.


Wie is binnen dergelijke entiteit verantwoordelijk voor de registratie ?

De wettelijke vertegenwoordigers van de hoger vermelde juridische entiteiten (bijvoorbeeld de zaakvoerder van een bvba of de afgevaardigd bestuurder van een nv) zijn verplicht om die informatie elektronisch te registreren in het UBO register.


Een alternatief voor het zelf doen, kan het geven van een mandaat aan ons kantoor zijn. In dat geval dient een specifieke opdrachtbrief ondertekend te worden en dient het UBO mandaat eveneens digitaal geregistreerd te worden.  De registratie van de volmacht om de UBO inschrijving door een externe gemandateerde (bijvoorbeeld ons kantoor) te laten doen in het centraal register van de overheid kan enkel digitaal gebeuren (procedure vergelijkbaar met registratie volmacht Tax-on-Web, Biztax e.d.).


Wie is een UBO ?


Voor vennootschappen zijn de volgende personen UBO:

  1. Natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van de stemrechten of delen bezitten;
  2. Natuurlijke personen die zeggenschap uitoefenen via andere middelen;
  3. Natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel (ons inziens enkel de afgevaardigd bestuurder, de CEO, dus niet alle leden van de raad van bestuur), en dit enkel indien geen van de personen als bedoeld

Bel ons nu

+32 474 726 832

Follow Us

© All Rights Reserved.

Actacon