NIEUWS

Steunmaatregelen naar aanleiding van Coronavirus (Covid-19)

Dateline \\ Nieuws 2019\Steunmaatregelen

Het coronavirus raakt ook in Vlaanderen steeds meer verspreid. Gezondheid staat boven alles. Voor veel bedrijven is er een ernstige impact. Om onze bedrijven zoveel als mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, neemt de Vlaamse Regering extra maatregelen.


Vlaamse maatregelen


Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen en om te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen ingevolge de coronacrisis, neemt de Vlaamse overheid een aantal maatregelen. Hieronder staat een overzicht van deze tijdelijke maatregelen. 


Corona hinderpremie


Het zal binnenkort mogelijk zijn om bij VLAIO een corona hinderpremie aan te vragen als je als ondernemer gedeeltelijk of volledig moet sluiten ingevolge de federale richtlijnen. De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van € 4.000. Indien door extra federale maatregelen de sluitingsperiode na 5 april 2020 wordt verlengd, zal de onderneming voor elke bijkomende sluitingsdag van haar locatie een bijkomende sluitingspremie ontvangen. Deze bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag. 


Uitbreiding Waarborgregeling door coronacrisis


Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden voor de financiering van schulden tot 12 maand. Daarvoor wordt € 100 miljoen vrijgemaakt. Hierdoor kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z.


PMV (Participatie maatschappij Vlaanderen) ondersteuning ingevolge coronavirus


Heel wat Vlaamse bedrijven hebben te kampen met het coronavirus, of met de gevolgen van de maatregelen die zijn genomen om het virus in te dijken. De economische impact is groot. Daarom gaat PMV haar arsenaal aan financiële en andere middelen volop inzetten om het economische leed voor de bedrijven te helpen verzachten. PMV is bovendien in contact met het Europese Investeringsfonds (EIF) om te bekijken of en hoe ze de additionele middelen en garanties die Europa vrijmaakt in het kader van deze crisis kan aanwenden, zonder dat die als staatssteun worden gekwalificeerd. Mogelijk leidt het overleg tot additionele instrumenten om de impact van corona op te vangen. Meer informatie op de website van PMV.


Zo verleent PMV/z een betalingsuitstel van 3 maanden aan alle klanten die een Startlening, Cofinanciering, of Cofinanciering+ hebben gekregen. Als kredietgever van een winwinlening kan je, ingevolge de coronacrisis, een uitstel van betaling in kapitaal of interesten verlenen aan de kredietnemer.


Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies ten gevolge van corona


Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neem je best contact op met je dossierbehandelaar.


Vlaamse belastingmaatregelen


  • Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven: Er werd tevens beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar.  Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. 
  • 4 maanden uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting
  • Soepel toestaan van afbetalingsplannen.
  • Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting. Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst kent daarom als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden.


Voor meer informatie zie belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst.


Aanmoedigingspremie voor werknemers


De Vlaamse aanmoedigingspremie die al bestond om werknemers aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid naar ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de € 68 en € 172 en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 30 juni 2020. De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen zijn die genomen worden. Zie www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-onderneming-in-moeilijkheden-privesector.


Steunmaatregelen toerisme


Er zal een budget van € 5 miljoen worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Daarnaast zal Toerisme Vlaanderen dit jaar ook geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van € 1 miljoen. De voorwaarden van deze steunmaatregelen worden momenteel door Toerisme Vlaanderen uitgewerkt. Voor meer informatie zie www.toerismevlaanderen.be.

Steunmaatregelen voor de land- en tuinbouw

Ook ter ondersteuning van de agrovoedingssector worden er verschillende maatregelen genomen door de Vlaamse Regering. Meer informatie op de website van het departement Landbouw & Visserij.


Meer informatie over andere steunmaatregelen


Vlaamse steunmaatregelen voor ondernemers ingevolge coronavirus

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen en om te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen ingevolge de coronacrisis, voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen alsook een versoepeling van bestaande subsidies.

Lees meer

Een steunmaatregel van Agentschap Innoveren & Ondernemen


Corona hinderpremie

€ 4000 voor bedrijven die verplicht volledig moeten sluiten door coronamaatregelen.

Lees meer


Kmo-groeisubsidie

Subsidie voor kmo’s die een strategische groeisprong willen realiseren. Subsidie voor inkopen van advies of aanwerven van een strategisch medewerker.

Lees meer


Waarborg coronacrisis (corona-uitbreiding)

Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan waarborgen, kunnen via de waarborgregeling tot 75% van de kredietverbintenissen (en bepaalde leasingverbintenissen) laten waarborgen door de Vlaamse overheid. Deze maatregel werd door de coronacrisis uitgebreid tot bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud).

Lees meer

Een steunmaatregel van PMV/zMaatregelen van andere instanties


Ook de federale overheid en verschillende steden en gemeenten komen met een hele reeks maatregelen om ondernemers te ondersteunen.


Steunmaatregelen coronavirus door steden en gemeenten

In navolging van de federale beslissingen ter preventie van het coronavirus voorzien steden en gemeenten ook steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers.

Lees meer

Een steunmaatregel van Agentschap Innoveren & Ondernemen


Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (coronavirus)

Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen een financiële uitkering ontvangen. 

Lees meer

Een steunmaatregel van Rijksdienst voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RSVZ)


Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen (coronavirus)

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen.

Lees meer

Een steunmaatregel van Rijksdienst voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RSVZ)


Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen (coronavirus)

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Lees meer

Een steunmaatregel van Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)


Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus)

Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen door de coronacrisis kunnen gebruik maken van deze regeling tijdelijke werkloosheid. Er werd beslist op 20 maart dat alle tijdelijke werkloosheid ingevolge het coronavirus kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 

Lees meer

Een steunmaatregel van RVA


Fiscale maatregelen naar aanleiding van het coronavirus (COVID-19)

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), kunnen voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen. Daarnaast geldt er een uitstel voor het indienen van bepaalde aangiften en een uitstel van betaling van bepaalde schulden.

Lees meer

Een steunmaatregel van FOD Financiën


Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ (coronavirus)

Werkgevers krijgen ingevolge de corona-epidemie een uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een automatisch uitstel (getroffen door de opgelegde sluiting van de federale overheid) en een uitstel na voorafgaande aangifte (de ondernemingen die moeten sluiten ingevolge de opgelegde sanitaire maatregelen).  

Lees meer

Een steunmaatregel van Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)


Vergoeding voor thuiswerk (coronavirus)

Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen. 

Lees meer

Een steunmaatregel van de federale overheidNog bijkomende maatregelen van de federale overheid

  • Dienstverleners aan wie federale overheidsopdrachten zijn gegund, krijgen geen boetes voor vertragingen in de uitvoering van deze opdrachten als zij de gevolgen van COVID-19 ondervinden. Daarnaast verbinden de autoriteiten zich ertoe de betalingstermijn voor deze opdrachten te versnellen.
  • Wat de horeca betreft, zal er soepelheid zijn bij de toepassing van de 'take away' (fiscaal en FAVV - geen nieuwe vergunning nodig voor restaurants). Brasserieën worden op hun beurt niet gestraft in geval van onderconsumptie.
  • Wat de handelszaken betreft, is de regering overleg begonnen met de sociale partners om meer flexibiliteit toe te staan in de openingsuren voor de supermarkten. Overleg ook om manieren te vinden om personeel van de ene sector naar de andere over te plaatsen om ervoor te zorgen dat de activiteit behouden blijft, maar ook om de mogelijkheid te behouden om een flexi-job uit te oefenen, zelfs in het geval van tijdelijke werkloosheid.
  • Wat betreft de reissector zal in geval van annulering van een pakketreis een voucher van gelijke waarde worden toegekend, die minstens één jaar geldig is.
  • Wat betreft de evenementensector zijn de gekochte tickets nog steeds geldig als het evenement wordt uitgesteld. Als de consument het evenement niet kan bijwonen, wordt er voldoende tijd voorzien voor de terugbetaling.
  • Wat de land- en tuinbouwsector betreft, zal de periode van seizoensarbeid verdubbeld worden. Meer informatie hierover op de website van de RSZ.


(bron: persbericht lancering tweede luik van het federaal plan voor sociale en economische bescherming)


Europese financieringsmogelijkheden voor ondernemingen


De EIB-groep - bestaande uit de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF) - gaat snel € 40 miljard vrijmaken om de bedrijven te ondersteunen die getroffen worden door de coronacrisis in Europa. Daarnaast stelt de EIB geld ter beschikking aan bedrijven in de zorg die noodinfrastructuur nodig hebben of werken aan de ontwikkeling van vaccins tegen corona of geneesmiddelen voor Covid-19. De € 40 miljard bestaat uit € 20 miljard aan garantstellingen voor banken, € 10 miljard aan liquiditeit waarmee banken werkkapitaal aan kmo’s kunnen verschaffen en € 10 miljard voor het opkopen van leningen met onderpand. Daardoor kunnen banken risico’s afwentelen en weer meer leningen verschaffen. Meer informatie op www.eif.org.


Uitstel terugbetaling leningen


Zelfstandigen en ondernemingen die ingevolge de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, krijgen van de bank uitstel van betaling tot en met 30 september zonder dat hiervoor extra kosten worden aangerekend. Er moet moet wel kunnen aangetoond worden dat ze voor het uitbreken van de coronacrisis levensvatbaar waren. Neem contact op met de bank waarbij de lening of het krediet is aangegaan. Meer info op de website van Febelfin.


RECENT

Steunmaatregelen nav Coronavirus (Covid-19) - UPDATE

Dateline \\ Nieuws\Steunmaatregelen

Betaaltermijnen nav Coronavirus FAQ

Dateline \\ Nieuws\Steunmaatregelen

Coronavirus FAQ

Dateline \\ Nieuws\Steunmaatregelen

UBO Register

Dateline \\ News Category

POPULAR

Bel ons nu

+32 474 726 832

Follow Us

© All Rights Reserved.

Actacon