FAQ - Belastingen


Zit je met vragen rond BTW en indirecte belastingen? In deze handige FAQ geven we reeds een antwoord op verschillende vragen waarmee je zou zitten. Heb je hiernaast nog andere vragen? Neem dan zeker contact op met ons.


Voor alle adviezen en aanvragen van steunmaatregelen in het kader van de Corona rekenen wij geen extra kosten aan aan onze bestaande klanten.


Wordt er voorzien in een algemeen uitstel van betaling?


Inderdaad, om de bedrijven financieel ademruimte te geven is, heeft de federale regering voorzien in een betalingsuitstel inzake btw, bedrijfsvoorheffing en directe belastingen (vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoner).


Wat kan ik doen als ik niet in aanmerking kom voor het algemeen toegekende uitstel van betaling?


In dat geval kan er een afbetalingsplan toegekend worden alsook vrijstelling inzake nalatigheidsinteresten en boetes wegens niet-betaling verkregen worden.

Zowel natuurlijke als rechtspersonen die kunnen aantonen dat ze daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus kunnen beroep doen op de aangekondigde steunmaatregelen betreffende het coronavirus.  Het aantonen van de daadwerkelijke hinder kan ondermeer door aan te tonen dat er bijvoorbeeld een daling van het omzetcijfer is, of een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, of dat je gevolgen ondervindt van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)  

Merk hierbij wel op dat, indien betrokkenen reeds structurele betalingsmoeilijkheden kennen los van het corona-virus, of indien de schulden voortvloeien uit fraude, de steunmaatregelen niet toegekend worden aan deze ondernemingen.  De belastingplichtige dient uiteraard ook de voorwaarden voor het indienen van een aangiftes na te leven. 

Indien het toegestane afbetalingsplan niet wordt nageleefd (en de schuldenaar hiervoor niet tijdig contact opneemt met de administratie) of er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …) zullen de steunmaatregelen ingetrokken worden. 

 

Krijg ik uitstel voor het verrichten van voorafbetalingen met betrekking tot het eerste kwartaal?


Neen, op vandaag zal er geen uitstel worden verleend voor het verrichten van voorafbetalingen met betrekking tot het eerste kwartaal. Je zal bijgevolg ten laatste op 10 april de voorafbetaling dienen te storten op de rekening van de Dienst Voorafbetalingen. 


Ik schenk mondmaskers en beschermende kledij gratis weg aan ziekenhuizen. Heeft dit btw-gevolgen?


In principe dient hiervoor een onttrekking te gebeuren (lees: moet btw worden afgedragen) wanneer voor deze goederen of de bestanddelen ervan reeds recht op aftrek was uitgeoefend.   

Mits voldaan wordt aan een aantal modaliteiten en voorwaarden wordt de btw-heffing op dergelijke schenkingen tussen 1 maart en 30 juni 2020 prijsgegeven en dient dergelijke onttrekkingen niet belast te worden. 

Het betreffen schenkingen van bepaalde medische hulpmiddelen en hulpstukken, beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers en patiënten (zoals bv. mondmaskers, beschermkledij, zepen en handgels) aan erkende ziekenhuizen (art 44§2, 1° A° WBTW vrijgestelden), ziekenhuisgroeperingen, fusies van ziekenhuizen en locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken.  Het schenken van geneesmiddelen wordt niet bedoeld. 

Bel ons nu

+32 474 726 832

Follow Us

© All Rights Reserved.

Actacon